قهوه قجری

واژه “قهوه قاجار” ریشه در روش قتل رایج در دوران سلطنت قاجار دارد. “قهوه قاجار” عبارت بود از قهوه حاوی سم مرگبار که ابزار مورد علاقه خانواده سلطنتی قاجار بود